Schoolvisie / Opvoedingsproject

 

In 2002 hebben leerlingen van de toenmalige leerlingenraad ‘de Kameleon’ gekozen als best passende naam bij onze school. We staan nog steeds achter deze keuze.

We willen een school zijn waar iedereen:


Zichzelf mag zijn met respect voor de anderen en naar het voorbeeld van Jezus, die zich dienstbaar opstelde en geen onderscheid maakte tussen mensen.

Kameleons zijn er in alle mogelijke grootten en kleuren. Er zijn bijna honderd soorten waarvan de meesten nog bestaan in een aantal variëteiten.

We willen onze leerlingen laten kennis maken met christelijk geloven en kansen geven tot beleving binnen en buiten onze parochie. We willen ons dienstbaar opstellen en met respect voor ieders eigenheid, cultuur en diversiteit discriminatie uitsluiten. Iedereen kan en mag zichzelf zijn.

 

Zich veilig voelt en zijn gevoelens mag en durft tonen.

Een kameleon laat door zijn kleur zien hoe hij zich voelt.

We willen inzetten op vertrouwen door te werken aan verbondenheid en samenhorigheid op school. We gaan voor een warm en positief klas –en schoolklimaat waar we inzetten op welbevinden en betrokkenheid zodat ieder kind een gezond zelfwaardegevoel kan en mag ontwikkelen.. We streven naar het evenwichtig beleven van de (christelijke) waarden en naar een houding van respect naar zichzelf, de a(A)ndere(n) en de omringende omgeving.

 

Veel verschillende activiteiten aangeboden krijgt om zijn blik op de wereld te verruimen.

Van een kameleon wordt wel eens gezegd dat hij een derde oog heeft. Hij heeft namelijk een heel groot gezichtsveld en kan zijn twee ogen onafhankelijk van elkaar bewegen.

Door een doeltreffende didactische en dynamische aanpak willen we onze leerlingen in relatie brengen met de wereld rond hen, dichtbij en verder weg. We zetten in op ervaringsgericht werken in samenwerking met interne en externe experten. Daarnaast bouwen we verder aan de digitalisering van onze school.

 

Zich harmonisch kan ontwikkelen en zijn talenten kan ontplooien.

De staart van een kameleon fungeert als een “vijfde hand”. Een kameleon is dus extreem handig. Zijn ruime blik op de wereld is befaamd in de dierenwereld.

We willen een school zijn die aandacht heeft voor het hoofd, het hart én de handen van onze leerlingen. We streven een totale ontwikkeling na door in te zetten op persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkelvelden. We willen oog hebben voor ieders talent zowel bij onze leerlingen als bij onze leerkrachten. 

 

Altijd opnieuw nieuwe kansen krijgt om te kunnen groeien.

Wanneer een kameleon een prooi wil vangen, slaat hij die eerst minutenlang gade. Wanneer het dan niet lukt van de eerste keer probeert hij opnieuw, telkens weer.

Binnen een warm en motiverend klimaat willen we onze leerlingen vormen tot kritische en zelfredzame kinderen die met het nodige doorzettingsvermogen tot groei komen. Door het geven van positieve feedback en met behulp van geweldloze communicatie bieden we kansen om steeds opnieuw te groeien, met vallen en opstaan. We willen daarenboven een school zijn die zichzelf evalueert en bijstuurt waar nodig.

 

Van en met elkaar mag leren, ieder op zijn eigen tempo.

Een kameleon stapt heel behoedzaam over takken en bladeren. Hij zoekt telkens houvast met een poot vooraleer hij de volgende stap zet.

We willen leerlingen stimuleren om open te staan voor kansen en uitdagingen die op hun pad komen. Door middel van differentiatie, coaching, ondersteuning en begeleiding binnen een brede basiszorg streven we naar leerwinst op alle gebieden voor ieder kind.

 

Zo gaan wij voor kwaliteitsvol onderwijs in al zijn vormen.